Psicologia Forense

El psicòleg forense és aquell que intervé com a expert mitjançant l’avaluació, realització d’informes pericials psicològics i assessorament psicològic d’aquells fenòmens psicològics, conductuals i relacionals que incideixen en el comportament legal de les persones. Aportant una valoració objectiva a través de les tècniques i instruments més adients.
El àmbit d’actuació es centra en el Dret Civil, Dret de família, Dret Penal i Dret laboral.

Dret Civil:

• Incapacitacions legals.
• Internaments psiquiàtrics voluntaris i involuntaris.
• Esterilització de discapacitats.
• Capacitat testamentària i impugnació de testaments.
• Valoració de seqüeles psicològiques.
• Canvi de sexe.

Dret de Família:

• Guarda i custòdia: Valorar la capacitat dels pares i les necessitats dels menors quant a l’atorgament de la seva guarda. Idoneïtat de la guarda compartida.
• Proposta de privació/extinció de la pàtria potestat.
• Sistema de contacte: Proposar règims de visites i fer-ne el seguiment.
• Adopció i tutela de menors.
• Valorar i ajudar a prevenir els efectes psicològics negatius de la separació o el divorci.
• Elaboració de plans de parentalitat.
• Assessorament a advocats.

Criteris claus en les exploracions

• Context social, econòmic i cultural.
• Característiques i funcionament individual dels progenitors.
• Característiques i funcionament individual del nen/a.
• Relacions familiars.
• Relacions socials.
• Situacions/condicions problemàtiques per a la família.
• Capacitats parentals.
• Vinculació afectiva pares-fills/es.

Dret Penal:

Sobre els imputats:

• Valoració de la imputabilitat, capacitats cognitiva i volitiva.
• Trastorns psicopatològics i la seva implicació amb el fet delictiu concret.
• Avaluació psicològica general dels diferents tipus de delinqüència.
• Proposta de mesures alternatives.
• Proposta de tractament.
• Recomanacions quant a l’alçament de mesures com pot ser ordres d’allunyament abans de finalitzar el procediment.
• Agressions i abusos sexuals: l’agressor/abusador.
• Personalitat criminal.
• Contrainformes

Sobre les víctimes:

• Agressions i abusos sexuals: avaluació de la víctima.
• Dany moral – seqüeles psicològiques.
• Credibilitat de les declaracions.
• Assessorament i seguiment jurídic.

Dret Laboral:

• Valoració de seqüeles psicològiques dels accidents laborals.
• Avaluació d’estrès laboral.
• Avaluació de situacions d’abús de poder dins de l’organització (mobbing i bossing).
• Determinació d’incapacitats o invalidesa amb afectació de rendiment laboral.
• Detecció de la simulació.

TIPUS D’INTERVENCIÓ

• El psicòleg com a pèrit.
o Pèrit nomenat judicialment.
o Pèrit nomenat de part.
• El psicòleg com a testimoni-pèrit.

Sempre l’avaluació i l’informe pericial resultant estan orientats a respondre la qüestió plantejada.

Posted in Uncategorized.